• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

ინფორმაცია სოციალური პროგრამების შესახებ

2022 წლის სოციალური პროგრამები 2023 წლის სოციალური პროგრამები 1. ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 2. პირველი ჯგუფის უსინათლოთა დახმარების პროგრამა 3. უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა 4. ეპილეფსია/პარკისონით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა 5. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების დახმარება 6.18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის პროგრამა 7. ფენილკეტონურიით და 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულთა ოჯახების დახმარების პროგრამა 8. ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა 9. სახლდაზიანებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა 10. საკვები პროდუქტებით დახმარების პროგრამა 11. სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსების პროგრამა 12. უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით დახმარების პროგრამა 13. მარტოხელა მშობლის სოაციალური დახმარების პროგრამა 14. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა 15. საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერისა და გაძლიერების 2023 წლის პროგრამა 2024 წლის სოციალური პროგრამები 1. მძიმე სოცილაურ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამა 2.სამედიცინო მომსახურების თანადაფინნასების 2024 წლის პროგრამა 3. ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამა 4. საკვები პროდუქტებით მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამა 5. პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამა 6. უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამა 7 . ეპილეფსიით ან პარკისონით დაავადებულ ბენეფიციართა სოციალური მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამა 8. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების სოციალური მხარდაჭერის 2024 20204 წლის პროგრამა 9. ბინის ქირით უზრუნველყოფის 2024 წლის პროგრამა 10. სახლდაზიანებული ოჯახების 2024 წლის დახმარების პროგრამა 11. ფენილკეტონურიით და 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერის 20204 წლი სპროგრამა 12. მარტოხელა მშობლის სოციალური მხარდაჭერის 2024 წლის პროგრამის შესახებ 13. 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის თანადაფინსების 2024 წლის პროგრამა 14. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობის 2024 წლის პროგრამა