• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

2023 წლის ბიუჯეტი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიhttps://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5651978?publication=0

2023-26 წლის ბრძანება პრიორიტეტების დოკუმენტის თაობაზე სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ განმარტებითი ბარათი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი თერჯოლის 2023 წლის ბიუჯეტის კაპიტალური დანართი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტების დანართი 2023 წლის ბიუჯეტისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი 16 500 000 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმინილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმინილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N 2 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმინილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N3 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმინილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N4 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი - მოქალაქის გზამკვლევი 2023-2026 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა - დანართი 1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებსა და გადასახდელებში ასახვის შესახებ მთავრობის განკარგულება N2475- მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება N2476 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში თანხის გამოყოფის შესახებ 2023 წლის N116 მთავრობის განკარგულება სტიიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე დადგენილება N1- ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 20 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებსა და გადასახდელებში ასახვის შესახებ მთავრობის N197 განკარგულება - მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება N316, ცვლილება №197 განკარგულებაში (მუნიციპ. თანხის გამოყოფა) საკრებულოს 2023 წლის №6 დადგენილება ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, ცვლილება  2022 წლის 20 დეკემბრის №27 დადგენილებაში საქართველოს მთავრობის N386 განკარგულება, ცვლილება 2023 წლის N197 განკაარგულებაში საკრებულოს განკარგულება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის N450 განკარგულება ბრძანება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების შესახებ საქართველოს მთავრობის N520 განკარგულება - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონსძიებების განხორციელების თაობაზე საქართველოს მთავრობის N545 განკარგულება - კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის N546 განკარგულება - ცვლილება N197 განკარგულებაში საქართველოს მთაბრობის N700 განკარგულება - ცვლილება N116 განკარგულებაში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულება - დანართები საქართველოს მთავრობის N894 განკარგულება - ცვლილება N116 განკარგულებაში საქართველოს მთავრობის N1079 განკარგულება - ცვლილება N116 განკარგულებაში საქართველოს მთავრობის N1138 განკარგულება - ცვლილება N116 განკარგულებაში საქართველოს მთავრობის N1292 განკარგულება - ცვლილება 116 განკარგულებაში საქართველოს მთავრობის N1422 განკარგულება, ცვლილება N116 განკარგულებაში საქართველოს მთავრობის N1454 განკარგულება, ცვლილება N197 განკარგულებაში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებსა და გადასახდელებში ასახვის შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებსა და გადასახდელებში ასახვის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 25 აგვისტოს N327 დადგენილება - მატერიალური და ფინანსური რესურსების ოდენობის გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის N1551 განკარგულება, ცვლილება N116 განკარგულებაში ბრძანება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებსა და გადასახდელებში ასახვის შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1806 - მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებაN1840 - მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ ბრძანება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის I-II-III კვარტლის შესრულების შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1842 - მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფოს შეასხებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1915 - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1916 - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1995 - მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2024 - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2133 - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2167- მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2240 - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2291 - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების შესახებ საქართველოს მთავრობის N2296 განკარგულება - ადგ. თვითმმართველობისა და რეგიონული პროექტების განსახორციელებლად გამოსაყოფი თანხის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს მთავრობის N551 დადგენილება სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირების თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წელს ადგილობრივი შემოსავლების ხარჯზე განხორციელებული ცვლილებები თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტის დოკუმენტის და 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადების ოქმი N1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტის დოკუმენტის და 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადების ოქმი N2