• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

საშტატო ნუსხა რანგირებით

2022 წლის საშტატო ნუსხა რანგირებით https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5307435?publication=0

2023 წლის საშტატო ნუსხა რანგირებით  https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5652320?publication=0

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2022 წლის დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებულია 146 ადამიანი, აქედან  კაცი -97, ქალი - 49

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2023  წლის  მდგომარეობით დასაქმებულია 147 ადამიანი, აქედან  კაცი -97, ქალი - 50, მათ შორის ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულია 44 კაცი და 13 ქალი, ხოლო შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულია 7 კაცი და 8 ქალი.