• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
 • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომლობა


 • თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის ცხელი ხაზი: 599 100-946
 • საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე:  [email protected]
 • თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირია 

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 ნინო დოლაკიძე - 599225324;   E-mail: [email protected]

 • თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირია საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის მ/შ ნინო ლილუაშვილი - 598800910; E-mail: [email protected]

ყველა დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს მოითხოვოს და  გაეცნოს საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღოს მისი ასლები, თუ ის არ შეიცავს სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია როგორც წერილობით, ისე ელექტრონული ფორმითყველას აქვს უფლება, გაეცნოს საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღოს მისი ასლები, თუ ის არ შეიცავს სახელმწიფო,

პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია

როგორც წერილობით, ისე ელექტრონული ფორმით.

საჯარო ინფორმაციის ასლები ხელმისაწვდომია და „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ კანონის შესაბამისად ასლის გადაღების მოსაკრებელი შეადგენს:

 • A4 და A5 ფორმატის ქაღალდის ქსეროასლი - 1 გვერდი - 0,05 ლარს;
 • ლაზერულ პრინტერზე ამობეჭდვა - 1 გვერდი - 0,10 ლარს;
 • კომპაქტურ დისკზე ინფორმაციის ჩაწერა - 1 დისკი - 2,65 ლარს;
 • დისკეტაზე ინფორმაციის ჩაწერა - 1 დისკეტა - 1,3 ლარს;
 • ინფორმაციის ჩაწერა ინფორმაციის მომთხოვნის ვიდეოკასეტაზე - 1 საათი - 2,75 ლარს;
 • ინფორმაციის ჩაწერა ინფორმაციის მომთხოვნის აუდიოკასეტაზე - 1 საათი - 0,50 ლარს.

პროაქტიულად გამოქვეყნებული საჯარო ინფორმაცია ღიაა და თანაბრად ხელმისაწვდომი ნებისმიერი პირისათვის. დაუშვებელია პროაქტიულად გამოქვეყნებული საჯარო ინფორმაციის მიღებაზე საფასურის ან სხვა რაიმე შეზღუდვების დადგენა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.


ბრძანება - საჯარო ინფორმაციის და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავი საქართველოს კონსტიტუცია 18-მუხლი საქართველოს კანონი - საჯარო ინფორმაციის-ასლის გადაღების, მოსაკრებლის შესახებ საკრებულოს დადგენილება - საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს დადგენილება - საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 1 თებერვლის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკრებულოს დადგენილება - საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 1 თებერვლის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 2020 წლის 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში 2021 წლის 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში 2022 წლის 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში 2022 წლის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის რეესტრი 2023 წლის I (პირველი) კვარტლის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის რეესტრი 2023 წლის I -II კვარტლის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის რეესტრი 2023 წელი - 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში 2023 წლის III-IV კვარტლის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის რეესტრი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ფორმა 2024 წლის I კვარტალი - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის რეესტრი