• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

ქონება/აუქციონი/პრივატიზებული ობიექტები

                                                                                                                                                                            2024 წლის აუქციონები     


          ბრძანება N ბ28. 2824051001; 20/02/2024წ.    მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის უპირობო ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ  იხილეთ ლინკი:             https://www.eauction.ge/Home/Search/W3sia2V5IjoiQ2F0ZWdvcnlJRCIsInZhbHVlIjoiMCJ9LHsia2V5IjoiU2ltcGxlU2VhcmNoVHlwZSIsInZhbHVlIjoiMTEyMiJ9LHsia2V5IjoiU2VhcmNoQWxsIiwidmFsdWUiOiJmYWxzZSJ9LHsia2V5IjoiU29ydEZpbGQiLCJ2YWx1ZSI6M30seyJrZXkiOiJTaW1wbGVTZWFyY2hGaWxkIiwidmFsdWUiOiI2ODU2NiJ9XQ==/1


      2023 წლის აუქციონი: 

  • თერჯოლის მუნიციპალიტეტი აცხადებს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების - ქ. თერჯოლა, რუსთაველის ქ. N 68-ში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  454.00 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ N33.09.42.099) პრივატიზების მიზნით უპირობო ელექტრონულ აუქციონს: ბრძანება https://apps.gov.ge/apps/api/chancellery/chancelleryData/getFile/64146a36d4234fbd31b978c9/2828230766.pdf

            იხილეთ ლინკი: https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/876525

  •            თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის უპირობო ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი

  •          ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ  2023 წლის 10 აპრილის ბრძანება:     https://apps.gov.ge/apps/api/chancellery/chancelleryData/getFile/6433fbd1798827dd4b93a394/2828231008.pdf

                   იხილეთ ლინკი: https://www.eauction.ge/Home/Search/W3sia2V5IjoiQ2F0ZWdvcnlJRCIsInZhbHVlIjoiMCJ9LHsia2V5IjoiU2ltcGxlU2Vhcm

          ·         მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სოფელ გოდოგანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 116602.00 კვ.. მიწის ნაკვეთიდან (/ N33.03.40.294) 2000.00 კვ.. მიწის ნაკვეთის                      სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, 2 (ორი) წლის ვადით გასხვისებაზე უპირობო ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და დამტკიცების შესახებ  2023 წლის 12 აპრილის    ბრძანება             https://apps.gov.ge/apps/api/chancellery/chancelleryData/getFile/643672a5c2bb8ac733834189/2828231023.pdf          

                  იხილეთ ლინკი: https://www.eauction.ge/Home/EntityView/883821აუქციონზე განსაკარგი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ნუსხა აუქციონზე განსაკარგი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ნუსხა აუქციონზე განსაკარგი, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება ( უძრავ-მოძრავი) განკატგულება პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა განკარგულება პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ დანართი N1 განკარგულება მოძრავი ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ დანართი N2 აუქციონზე განსაკარგი, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება ( უძრავ-მოძრავი) 26.10.2022 09.11.2022წ. მდგომარეობით გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ ინფორმაცია განკარგულება საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის გეგმის დამტკიცების შესახებ განკარგულების დანართი - 2022 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა განკარგულება - უზურფუქტის ფორმით ქონების გადაცემის შესახებ 2023 წელი - განკარგულება - საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 2024 წელი - განკარგულება - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა - დანართი 1-2 2024 წელი - N_1_დანართი -აუქციონზე გასატანი ობიექტების ჩამონათვალი (1) (2).docx