• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

2022 წლის ბიუჯეტი

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5307044?publication=0

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები https://drive.google.com/drive/folders/18WcpI1QwjORcQselKih4DN6G3NYlwUTa

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის ათი თვის შესრულება https://drive.google.com/drive/folders/1TK9CzDxIpoh8lCfiUjOwObSL4V6nUD49

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულება https://drive.google.com/drive/folders/1ZpvE8kGjgNX-drbatX12uxm2gL2lrJI5

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის II  კვარტლის შესრულება დანართი https://drive.google.com/drive/folders/1egjc0qrGCtoXPyeqWTW5vcCf6QZJz-mQ

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულება  https://drive.google.com/drive/folders/1ea334eDmboK1hf0ByZ5GHK3HJr_zaO-P

თერჯოლის მუნიციპლაიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ბალანსი https://drive.google.com/drive/folders/18wqWjkXguHq1NPbyh1RlQupcoFkQ93KM
2022 წლის ბიუჯეტი დანართი - მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის საშუალოვადიანი განვითარების გეგმა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის III კვარტლის შესრულების შესახებ დანართი - 2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი განმარტებითი ბარათი 2023 წელი მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი განკარულება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის II კვარტლის შესრულების შესახებ 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის სხდომის ოქმი N5 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N1 დადგენილება - 2002 წელი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N4 დადგენილება - 2002 წელი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N7 დადგენილება - 20022 წელი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N9 დადგენილება - 20022 წელი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N10 დადგენილება - 20022 წელი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N13 დადგენილება - 20022 წელი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N15 დადგენილება - 20022 წელი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N16 დადგენილება - 20022 წელი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N17 დადგენილება - 20022 წელი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N18 დადგენილება - 20022 წელი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N20 დადგენილება - 20022 წელი ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 14 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ