• სამუშაო საათები: 09:00 - 18:00
  • სატესტო რეჟიმი

ტელეფონი0491 24 44 64

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართირუსთაველის ქ. N109

ინფორმაცია საკრებულოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

1.     მიმდინარე ვაკანსია:

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი.

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა: 06.05.2024

რეგისტრაციისთვის გადადით:  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/85627?active=1    

შენიშვნა: აღნიშნულ ვაკანსიაზე განცხადებების მიღება დასრულებულია.

 

2.     თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები:

 

1)      თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (იურიდიულ საკითხებში) :


სულ შემოსულია განაცხადის რაოდენობა: – 2
გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: -2

დასანიშნად წარდგენა: – 1

 

     დაინიშნა - ფიქრია ბუსკივაძე

 

       06/11/2023 წ.

 

2)      თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში) :


სულ შემოსულია განაცხადის რაოდენობა: – 5
გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: -5

დასანიშნად წარდგენა: – 1

 

                დაინიშნა - ირმა ჯიხვაშვილი

 

06/11/2023 წ.

 

3)      თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში):


სულ შემოსულია განაცხადის რაოდენობა: – 7
გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: -7

დასანიშნად წარდგენა: – 1

 

დაინიშნა - ანა ჩხეიძე

 

06/11/2023 წ.


შენიშვნა: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბრძანება - ბ. 29.2924143031 (22.05.2024 წ.) ანა ჩხეიძე დაინიშნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრად. ამავე ბრძანებით, გათავისუფლდა საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობიდან და აღნიშნული თანამდებობა გამოცხადდა ვაკანტურად.

 

4)      თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი:


სულ შემოსულია განაცხადის რაოდენობა: – 4
გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: -3

დასანიშნად წარდგენა: – 1

               

დაინიშნა - გვანცა გურგენიძე

 25/12/2023 წ.

 

5)      თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი:


სულ შემოსულია განაცხადის რაოდენობა: – 4
გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: -3

დასანიშნად წარდგენა: – 1

 

დაინიშნა - ანა მარგველაშვილი

 

25/12/2023 წ.

 

6) თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი) :

 

 

  სულ შემოსულია განაცხადის რაოდენობა: – 2

  გასაუბრების ეტაპზე გადასულთა რაოდენობა: -2

 

   დასანიშნად წარდგენა: – 1

 

                              დაინიშნა - ანა ჩხეიძე

 

                                     22/05/2024 წ


3.    სამართლებრივი აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს კონკურსის ჩატარებისა და გასაჩივრების წესებს:

 

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ:

 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3031098?publication=50

 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი:

 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3031098?publication=50

 

 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის N204 დადგენილება (საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ) :

 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3646700?publication=3

 

ბრძანებები: იხილეთ თანდართული დოკუმენტები ტექსტის ბოლოს.


4.    ინფორმაცია საკრებულოს აპარატში დასაქმებულ პირთა შესახებ:

 

ხათუნა ნიკოლაძე - აპარატის უფროსი

 

ირინა სირაძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

 

ფიქრია ბუსკივაძე - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში

 

ირმა ჯიხვაშვილი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში (HR)


ანა ჩხეიძე -  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი)


ანერი კუბლაშვილი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

გვანცა გურგენიძე - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

აღნიშნული თანამდებობა ამ ეტაპზე ვაკანტურია  - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში (PR)

 

დავით ბრეგვაძე -  მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ - ტექნიკურ საკითხებში

 

ანა მარგველაშვილი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

 

გურამი თურქაძე - თავმჯდომარის თანაშემწე ( ხელშეკრულება)

 

ავთანდილ ბუსკივაძე - აიტი სპეციალისტი (ხელშეკრულება)

 

დავით მაკარიძე - ოპერატორი (ხელშეკრულება)

 

ხვიჩა ვაჭარაძე - ტექნიკური მძღოლი (ხელშეკრულება)

 

ზურაბ ბარათაშვილი - მძღოლი (ხელშეკრულება)

 

ზურა გეწაძე - სპეციალისტი (მატერიალური ხელშეკრულება)

 

ელენე ობოლაძე - მდივანი (ხელშეკრულება)

 

 

 

5.    საკრებულოს აპარატში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა სამუშაო აღწერილობა:


ათუნა ნიკოლაძე - აპარატის უფროსი:

 

უძღვება აპარატის საქმიანობას, სტრუქტურულ ერთეულს უსახავს გრძელვადიან და მოკლევადიან ამოცანებს, წარმართავს და აკონტროლებს სამუშაო გეგმებს დასახული ამოცანების მიღწევის მიზნით, პასუხისმგებელია მათ შესრულებაზე;

 

ახორციელებს საკრებულოს საქმიანობის ორგანიზებული და ეფექტური მუშაობისათვის საკრებულოს აპარატის გამართულ მუშაობაზე ზედამხედველობას და კოორდინაციას;

 

ახორციელებს აპარატის მიერ ადმინისტრაციული წარმოების დადგენილი წესებისა და პროცედურების დაცვაზე ზედამხედველობას;

 

შეიმუშავებს და საკრებულოს თავმჯდომარეს წარუდგენს აპარატის საშტატო ნუსხის პროექტს საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად;

 

ადგენს შრომის შინაგანაწესს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად და წარუდგენს მას საკრებულოს თავმჯდომარეს;

 

საკრებულოს თავმჯდომარეს და საკრებულოს მისი მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგენს ყოველწლიურ ანგარიშს აპარატის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ;

ახდენს საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტების სამართლებრივი აქტების პროექტების და სხვა დოკუმენტების ვიზირებასა და მათ გამოქვეყნებაზე ზედამხედველობას;

 

ასრულებს საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტებით, აგრეთვე საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილებებით განსაზღვრულ დავალებებს;

 

ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობას, არეგულირებს და წყვეტს პროფესიულ და ორგანიზაციულ პრობლემებს, რომლებსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სტრუქტურული ერთეულის ეფექტური მუშაობისთვის;

 

პასუხისმგებელია მის დაქვემდებარებაში მყოფი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლების შეფასებაზე, წახალისებაზე, განვითარებაზე, მოტივაციაზე, დისციპლინური ღონისძიებების ინიციირებაზე, ითანხმებს ან/და თავად განსაზღვრავს სტრუქტურული ერთეულის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს ვადებს;

 

წარმართავს კომუნიკაციას სამთავრობო ან/და სხვა ორგანიზაციებთან, საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის დავალებით/მითითებით ან/და კანონქვემდებარე აქტით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

 


ირინა სირაძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი:

 

ახორციელებს განყოფილებისა და განყოფილების საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას; ახდენს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ამოცანების დასახვას, საქმიანობის ორგანიზებასა და მართვას, ამოცანების შესრულების ზედამხედველობას, პრიორიტეტებისა და ვადების კონტროლს; ახდენს კომუნიკაციას გარე ორგანიზაციებთან ზემდგომი თანამდებობის პირის დავალებით;

პასუხს აგებს განყოფილებისათვის დაკისრებულ ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე, პასუხისმგებელია მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლების შეფასებაზე, წახალისებაზე, განვითარებაზე, მოტივაციაზე, დისციპლინური ღონისძიებების ინიციირებაზე;

 

განსაზღვრავს განყოფილების მოსამსახურეთა თანამდებობრივ მოვალეობებს;

 

აპარატის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული ერთეულის მოხელეთა ანაზღაურებად და ანაზღაურების გარეშე შვებულების, მივლინების, წახალისების ან დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე;

 

ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს განყოფილების მოხელეთა მიერ დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულებას; სტრუქტურული ერთეულის ფუნქციებიდან, კომპეტენციებიდან გამომდინარე, პასუხისმგებელია დასკვნების, სხვადასხვა რეკომენდაციების მომზადებაზე და/ან მომზადების კოორდინაციაზე; ითანხმებს და პასუხისმგებელია სტრუქტურული ერთეულის მიერ მომზადებულ პროექტებზე, შედეგებზე, პროცედურებზე, ანგარიშებზე, სხვადასხვა სახის აქტებზე და წარმოების მასალებზე;

 

ახდენს საქმისწარმოების პროცედურების, დოკუმენტირების სტანდარტებისა და დოკუმენტბრუნვის დადგენილი წესების დაცვაზე ზედამხედველობას, დოკუმენტბრუნვის ავტომატიზებული სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფასა და კონტროლს;

 

უზრუნველყოფს სამართლებრივი აქტების პროექტების გამოქვეყნებას და მათ მიწოდებას საკრებულოს კომისიების, ფრაქციებისა და მერიისათვის. სამართლებრივი აქტების პროექტის გამოქვეყნებასთან ერთად აქვეყნებს ცნობას, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს საკრებულოს ის კომისია (კომისიები), რომელსაც გადაეცა პროექტი განსახილველად, კომისიაში პროექტის განხილვის ვადები, კომისიის (კომისიათა) ადგილსამყოფელი და სხდომების გრაფიკი, სამართლებრივი აქტის პროექტის საკრებულოს სხდომაზე გატანის დრო, საკრებულოს აპარატის მისამართი, სადაც შეიძლება წარდგენილი იქნეს მოსაზრებები პროექტთან დაკავშირებით, მოსაზრებების წარდგენის ვადა;

 

ახდენს საკრებულოს კომისიებიდან და მერიიდან შემოსული სამართლებრივი აქტების პროექტების, შენიშვნების, დასკვნებისა და წინადადებების სისტემატიზაციას და წარუდგენს საკრებულოს თავმჯდომარეს;

 

უზრუნველყოფს კანონით დადგენილ ვადებში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებით მასალების მოძიებას და პასუხის გაცემას ადრესატისათვის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით. ხელს უწყობს საკრებულოს თავმჯდომარეს აღნიშნულის თაობაზე წლიური ანგარიშის მომზადებაში, სათანადო ორგანოებში გაგზავნასა და გამოქვეყნებაში; არის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი;

 

უზრუნველყოფს აპარატის უფროსისათვის წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადებას საქმისწარმოების პროცედურებთან და დოკუმენტბრუნვის წესებთან დაკავშირებით: განახორციელებს მასზე ზედამხედველობას; უზრუნველყოფს დოკუმენტების გადაცემას შემსრულებლისათვის; დოკუმენტების შესრულების კონტროლს და შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადებას;

 

უზრუნველყოფს საქმისწარმოებას, სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირების, მოქალაქეების, ფიზიკური და იურიდიული პირების განცხადებების, მომართვების, საჩივრების და სხვა კორესპონდენციის მიღებასა და რეგისტრაციას.

 

უზრუნველყოფს საკრებულოს თავმჯდომარის, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, კომისიების, ფრაქციების, საკრებულოს წევრებისა და საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფების სხვა დავალებების შესრულებას, რაც უკავშირდება მათი უფლებამოსილებების განხორციელებას;ფიქრია ბუსკივაძე - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში


ამზადებს საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივ აქტების პროექტებს;

 

მონაწილეობას იღებს შესაბამის კომისიებთან ერთად საკრებულოს მიერ მისაღები სამართლებრივი აქტების მომზადებაში;

 

მეთოდურ დახმარებას უწევს საკრებულოს, საკრებულოს თავმჯდომარეს, საკრებულოს ბიუროს, კომისიებს, საკრებულოს ფრაქციებს, საკრებულოს დროებით სამუშაო ჯგუფებს და საკრებულოს წევრებს სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავებაში;

 

ახორციელებს საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტების პროექტების სამართლებრივ შესწავლას;

 

წარმოადგენს და იცავს საკრებულოს ინტერესებს სასამართლოში საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებით;

 

ახდენს საკრებულოს სამართლებრივი აქტების პროექტების, ადმინისტრაციული გარიგებებისა და სხვა დოკუმენტების სამართლებრივ შესწავლას, მოქმედ კანონმდებლობასთან და მუნიციპალიტეტის ნორმატიულ აქტებთან მათი შესაბამისობის შესახებ სამართლებრივი დასკვნების და რეკომენდაციების მომზადებას;

 

საჭიროების შემთხვევაში ამზადებს წინადადებებს მიღებული სამართლებრივი აქტის გაუქმების ან მასში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 

სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობის შესაბამისად ახდენს სხვადასხვა სამართლებრივი დოკუმენტების, წარმოების მასალების, პროექტების, პროდუქტების შემუშავებას, ანალიზს და შესაბამისი დასკვების მომზადებას; დავალების შესრულების პროცესში, ახდენს ოპტიმალური ვარიანტების შერჩევას და კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას უშუალო ხელმძღვანელთან შეთანხმების გზით.

 

ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და საკრებულოს თავმჯდომრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

ირმა ჯიხვაშვილი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში (HR):


საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა პირადი საქმეების წარმოებას; მოსამსახურეთა მიერ ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის სისრულესა და შესაბამისობის უზრუნველყოფას; შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირებთან შრომითი ხელშეკრულებების აღრიცხვასა და კონტროლს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობების დაცვაზე;

 

საკონკურსო კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადებას; საჯარო მოსამსახურეთა ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების ორგანიზებას საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებით; საკადრო რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემის მეშვეობით საჯარო მოსამსახურეთა სამსახურში მიღებისა და კარიერული განვითარების დოკუმენტირებას, აღრიცხვასა და სტატისტიკის წარმოებას; მოსამსახურეთა სამუშაოზე მიღების, სამსახურებრივი გადაადგილების, გადაყვანის, გათავისუფლების, უფლებამოსილებათა შეჩერების, შვებულებაში გასვლის, მივლინების დოკუმენტურ გაფორმებას;

 

საჯარო მოსამსახურეთა მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზებას; სტაჟირებასთან და პრაქტიკის გავლასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ რეკომენდაციების მომზადებას; კვალიფიკაციის ასამაღლებელ მოსამსახურეთა სიის შედგენას; გადამზადების პროგრამათა განსაზღვრას; კონტროლს მოსამსახურეთა მიერ სწავლების (კვალიფიკაციის) ამაღლების კურსების გავლაზე, სწავლების ეფექტურობის შემოწმებას;

 

საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა სტაბილურობის, სამსახურებრივი გადაადგილების და დენადობის თაობაზე სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებას, მათ პერიოდულ ანალიზს და შეფასებას; საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული დონის ანალიზს, კადრების საჭიროებათა შესწავლასა და საკადრო რესურსების გამოყენების პროცესის ოპტიმიზაციის მიზნით შესაბამისი წინადადებების მომზადებას;

 

საჯარო მოსამსახურეთათვის საკლასო ჩინის მინიჭების საკითხების მომზადებას აპარატის უფროსთან ერთად;

 

საჯარო მოსამსახურეთათვის კონსულტაციების გაწევას მათი სამართლებრივი მდგომარეობის, შეზღუდვების და სამსახურის გავლასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე;

 

საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის პირობების, წახალისების და დისციპლინარული ზომების გამოყენების წესების განსაზღვრის შესახებ წინადადებების მომზადებას;

 

საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა სამუშაოთა აღწერილობის პროექტების მომზადებას, მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობებისა და სამუშაოს შესრულების შეფასების და ანგარიშების კრიტერიუმებისა და ფორმების დადგენას აპარატის უფროსთან ერთად;

 

საჯარო მოსამსახურეთა შვებულებაში გასვლის გრაფიკის შედგენას; კონტროლს საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ კანონით დადგენილი დეკლარაციების წადგენაზე;

 

საჯარო მოსამსახურეთა მიერ ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულების უზრუნველყოფას, საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებას.

 

საჯარო მოსამსახურეთა საკადრო პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებას.ანა ჩხეიძე-პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მათ შორის, მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმების მიღების ან შეცვლის შესახებ, დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირის, დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირისა და მათი თანამშრომლების ინფორმირებას, მათთვის კონსულტაციისა და მეთოდური დახმარების გაწევას;

 

პერსონალურ  მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებული შიდა რეგულაციებისა და მონაცემთა დაცვაზე ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტის შემუშავებაში მონაწილეობას, აგრეთვე დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირის ან დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირის მიერ საქართველოს კანონმდებლობისა და შიდაორგანიზაციული დოკუმენტების შესრულების მონიტორინგს;

 

მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებით შემოსული განცხადებებისა და საჩივრების ანალიზსა და შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემას;

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურისგან კონსულტაციების მიღებას, დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირისა და დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირის წარმომადგენლობას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურთან ურთიერთობაში, მისი მოთხოვნით ინფორმაციისა და დოკუმენტების წარდგენას და მისი დავალებებისა და რეკომენდაციების შესრულების კოორდინაციასა და მონიტორინგს;

 

მონაცემთა სუბიექტის მიმართვის შემთხვევაში მისთვის მონაცემთა დამუშავების პროცესებისა და მისი უფლებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას;

დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირის ან დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა დამუშავების სტანდარტების ამაღლების მიზნით სხვა ფუნქციების შესრულებას;

 

მოქმედი კანონმდებლობით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას. 

ანერი კუბლაშვილი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი:

 

დოკუმენტების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადება;

 

საქმისწარმოებაში ბეჭდების, შტამპების, ბლანკების სათანადო გამოყენება;

 

საქმეთა ნომენკლატურის შედგენა;

 

გასული დოკუმენტების გაგზავნა;

 

ფოსტით შემოსული განცხადებებისა და სხვა კორესპონდენციის რეგისტრაცია, აღრიცხვა და ინდექსაცია, ადრესატებისა და შემსრულებლებისთვის დანაწილება დოკუმენტბრუნვის ავტორიზებული სისტემის მეშვეობით;

 

საქმისწარმოების და პროცედურების, დოკუმენტირების სტანდარტების და დოკუმენტბრუნვის დადგენილი წესების დაცვა; 

გვანცა გურგენიძე - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი:


საჯარო რეესტრში საჯარო ინფორმაციის შეტანა;

 

ფოსტით მომსახურების უზრუნველყოფა;

 

საკრებულოსა და ბიუროს სხდომებზე მიღებული გადაწყვეტილებების დაოქმება და ელექტრონული დაარქივება;

 

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის, სხდომაზე გასატანი მასალების გამრავლება და სხვა საჭირო ინფორმაციის კომპიუტერული მომზადება;

 

,,საკანონმდებლო მაცნეში“ მუნიციპალიტეტის ნორმატიული აქტების ატვირთვა და გადაგზავნა;

 

ელექტრონული საქმისწარმოების ხელშეწყობა, მიღებული მასალების რეგისტრაცია, ადრესატთან გადაგზავნა, გასული კორესპოდენციის რეგისტრაცია;

 

საკრებულოს ბიუროს სხდომების,საკრებულოს სხდომების ოქმების მომზადება;

 

სხვადასხვა დოკუმენტების, პროექტების, დასკვნების, მოხსენებითი ბარათების მომზადება და მათ შინაარსზე პასუხისმგებლობა; 

აღნიშნული თანამდებობა ამ ეტაპზე ვაკანტურია - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში (PR):


ვებ–გვერდის ადმინისტრირება, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება ვებ–გვერდის მეშვეობით, ვებ–გვერდისა და საინფორმაციო– საკომუნიკაციო სისტემების საინფორმაციო უზრუნველყოფა სოციალური ქსელების გამოყენებით;

 

საკრებულოს თანამდებობების პირების პრეს–კონფერენციების მომზადება;

 

მედია–საშუალებებთან და ჟურნალისტებთან ურთიერთობების წარმართვა;

 

საკრებულოს თავმჯდომარის საჯარო გამოსვლების საინფორმაციო უზრუნველყოფა;

 

საკრებულოს საქმიანობის ანგარიშების, პრესრეალიზების მომზადება, რედაქტირება და გამოქვეყნება;

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საზოგადოებრივ ურთიერთობათა, პიარის დაგეგმვა და განხორციელება;

 

უზრუნველყოფს საკრებულოს თანამდებობის პირების პრეს–კონფერენციების მომზადებას, მედია–საშუალებებთან და ჟურნალისტებთან ურთიერთობების წარმართვას, საკრებულოს თავმჯდომარის საჯარო გამოსვლების საინფორმაციო უზრუნველყოფას, საკრებულოს საქმიანობის ანგარიშების, პრესრელიზების მომზადებას, რედაქტირებასა და გამოქვეყნებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საზოგადოებასთან ურთიერთობას, პიარის დაგეგმვას და განხორციელებას;

 

კომისიების, ფრაქციების, ბიუროს სხდომების საინფორმაციო უზრუნველყოფას;


დავით ბრეგვაძე -  მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ - ტექნიკურ საკითხებში


ახორციელებს საკრებულოს თანანმდებობის პირებისა და აპარატის მოსამსახურეების მატერიალურ-ტექნიკური და სატრანსპორტო მომსახურებით უზრუნველყოფას;

 

უზრუნველყოფს საკრებულოს ინვენტარისა და მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვას, შენახვას, რაციონალურ გამოყენებას, მოვლასა და დაცვას;

 

უზრუნველყოფს კომპიუტერული ტექნიკისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ქსელის ექსპლუატაციის წესების დაცვაზე ზედამხედველობას;

 

უზრუნველყოფს საკრებულოს თანამდებობის პირების თათბირების, მოსახლეობასთან შეხვედრების ტექნიკურ ორგანიზებას;

 

ახორციელებს საკრებულოს სარგებლობაში არსებულ სატრანსპორტო საშუალებების მოვლა-პატრონობას, რემონტისა და ტექნიკური მომსახურეობის უზრუნველყოფას;

 

უზრუნველყოფს საკრებულოს ინვენტარის, ტექნიკისა და სხვა აღჭურვილობით სარგებლობის წესების დაცვას;

 

უზრუნველყოფს საკრებულოს საოფისე მასალებით მომარაგებას, აპარატის უფროსთან შეთანხმებით;

 

უზრუნველყოფს საოფისე ავეჯის, კომპიუტერების და სხვა ტექნიკის მოვლა-პატრონობას, რემონტსა და ტექნიკურ მომსახურეობას;

 

ორგანიზებას უწევს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობის და მასზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთის მოვლა-პატრონობასთან, აღჭურვასთან, რემონტთან, კეთილმოწყობასთან, დასუფთავებასთან, კომუნალურ მომსახურეობასა და დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებს;

 

 

 

ანა მარგველაშვილი - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში:


კომისიების მუშაობის ხელშეწყობა, კომისიის ოქმების გადაწყვეტილებების პროექტების ტექნიკურ მომზადებაში მონაწილეობა;

 

საკრებულოს თავმჯდომარის წერილების, პროექტების მომზადება ელექტრონულ სისტემაში;

 

ფრაქციების მუშაობის ხელშეწყობა, ფრაქციის ოქმების გადაწყვეტილებების პროექტების ტექნიკურ მომზადებაში მონაწილეობა;

 

საკრებულოს წევრთა მოწვევა საკრებულოს სხდომაზე და მათთვის სხდომაზე გასატანი საკითხების გადაგზავნა მეილზე;

 

მოქალაქეთა მომსახურება განცხადებების მიღების პროცესში;


ბრძანებები :