ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

Hot line:(0 491) 24 44 64 -მერია / 555 25 94 10 - საკრებულო

ქალაქ თერჯოლის საკრებულო

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მე-4 მოწვევის საკრებულო თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციით, ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“, ევროპული ქარტიის „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულებისა და საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.

საკრებულო შედგება საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ შესაბამისად პირდაპირი, საყოველთაო, თანასწორი და ფარული კენჭისყრის შედეგად არჩეული 35 წევრისაგან.

 


თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მისამართია: ქალაქი თერჯოლა, ან.ჭანტურიძის N7.

საკონტაქტო პირი: ხათუნა ნიკოლაძე - 555259410

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი: ხათუნა ნიკოლაძე -555259410. 

საკრებულოს ელექტრონული ფოსტა: terjolissakrebulo@gmail.com

 

Share page