ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

Hot line:(0 491) 24 44 64 -მერია / 555 25 94 10 - საკრებულო

Document Base

Title Description Doc. number Doc. type Receive date Publish Date Doc. receiver
დადგენილება N 1 2019 წლის ბიუჯეტის პირველი ცვლილება დადგენილება N 1 2019 წლის ბიუჯეტის პირველი ცვლილება 1 დადგენილება 01/14/2019 01/14/2019 თერჯოლის საკრებულო
დადგენილება დადგენილება # 1 ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საშეშე და სამასალე მერქნის უსასყიდლოდ განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ 1 დადგენილება 01/11/2018 01/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
tets ასდნმასნდმ 134333 ბრძანება 01/21/2019 01/21/2019 განკარგულება
დადგენილება N 2 2019 წლის ბიუჯეტის მეორე ცვლილება დადგენილება N 2 2019 წლის ბიუჯეტის მეორე ცვლილება 2 დადგენილება 01/30/2019 01/30/2019 თერჯოლის საკრებულო
დადგენილება N 3 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ დადგენილება N 3 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 3 დადგენილება 06/02/2019 06/02/2018 თერჯოლის საკრებულო
დადგენილება N 4 2019 წლის ბიუჯეტის ცვლილების შესახებ დადგენილება N 4 2019 წლის ბიუჯეტის ცვლილების შესახებ 4 დადგენილება 06/03/2019 06/03/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 14 2017 წლის ბიუჯეტის ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 46 -14 განკარგულება 01/31/2018 01/31/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 2 სოციალური პროგრამა (დიალიზი) 46 2 განკარგულება 01/24/2018 01/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 3 სოციალური პროგრამა (ეპილეფსია, პარკისონი0 46 3 განკარგულება 01/24/2018 01/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 48 გენდერული საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ განკარგულება # 46 48 გენდერული საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 46 48 განკარგულება 11/07/2018 11/07/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 49 ფართის ქირავნობის შესახებ (შაქრო გიორგაძე) განკარგულება # 46 49 ფართის ქირავნობის შესახებ (შაქრო გიორგაძე) 46 49 განკარგულება 08/08/2018 08/08/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 50 გოდოგნის ბაღისათვის ქონების გადაცემის შესახებ განკარგულება # 46 50 გოდოგნის ბაღისათვის ქონების გადაცემის შესახებ 46 50 განკარგულება 08/08/2018 08/08/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 51 ფართის ქირავნობის შესახებ ( ზარნაძე) განკარგულება # 46 51 ფართის ქირავნობის შესახებ ( ზარნაძე) 46 51 განკარგულება 08/08/2018 08/08/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 53 ქუჩისათვის სახელის მინიჭების მიზანშეწონილობის შესახებ განკარგულება # 46 53 ქუჩისათვის სახელის მინიჭების მიზანშეწონილობის შესახებ 46 53 განკარგულება 08/08/2018 08/08/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 54 სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ განკარგულება # 46 54 სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 46 54 განკარგულება 08/08/2018 08/08/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 55 საარჩევნო ღონისძიებების შესახებ განკარგულება # 46 55 საარჩევნო ღონისძიებების შესახებ 46 55 განკარგულება 10/08/2018 10/08/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 57 ცვლილება ერთჯერად ფინანსურ დახმარების პროგრამაში განკარგულება # 46 57 ცვლილება ერთჯერად ფინანსურ დახმარების პროგრამაში 46 57 განკარგულება 08/24/2018 08/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 58 ცვლილება უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ ბენეფიციართა დახმარების პროგრამაში განკარგულება # 46 58 ცვლილება უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ ბენეფიციართა დახმარების პროგრამაში 46 58 განკარგულება 08/24/2018 08/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 59 ცვლილება მედიკამენტებით დახმარების პროგრამაში განკარგულება # 46 59 ცვლილება მედიკამენტებით დახმარების პროგრამაში 46 59 განკარგულება 08/24/2018 08/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება # 46 60 ცვლილება ეპილეფსიითა და პარკისონით დაავადებულ დახმარებათა პროგრამაში განკარგულება # 46 60 ცვლილება ეპილეფსიითა და პარკისონით დაავადებულ დახმარებათა პროგრამაში 46 60 განკარგულება 08/24/2018 08/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46 72 ბრძანება # 46 72 ქუჩის სახელდება (ღვანკითი) 46 72 ბრძანება 07/11/2018 07/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
ბრძანება 46-74 ბრძანება # 46 74 გულადი აბჟანდაძის შვებულების შესახებ 46 74 ბრძანება 07/11/2018 07/11/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 1 ეკონომიკის კომისიის ცვლილების შესახებ განკარგულება N 46 1 ეკონომიკის კომისიის ცვლილების შესახებ 46-1 განკარგულება 01/21/2019 01/21/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 10 საკვები პროდუქტების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ განკარგულება N 46 10 საკვები პროდუქტების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 46-10 განკარგულება 01/18/2019 01/18/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 10 სოცილაური პროგრამა (ერთჯერადი ფინანსური დახმარება) 46-10 განკარგულება 01/24/2018 01/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 11 უმწეოთა 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ განკარგულება N 46 11 უმწეოთა 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 46-11 განკარგულება 01/18/2019 01/18/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 11 სოციალური პროგრამა (სამეიცინო თანადაფინანსება) 46-11 განკარგულება 01/24/2018 01/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 12 ერთჯერადი ფინანსური დახმარების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ განკარგულება N 46 12 ერთჯერადი ფინანსური დახმარების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 46-12 განკარგულება 01/18/2019 01/18/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 12 2018 წლის შესყიდვების გეგმის პირველი ცვლილება 46-12 განკარგულება 01/24/2018 01/24/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 13 ბინის ქირით უზრუნველყოფის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ განკარგულება N 46 13 ბინის ქირით უზრუნველყოფის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 46-13 განკარგულება 01/18/2019 01/18/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 13 გოგნის სკოლისათვის სახელის მინიჭების შესახებ 46-13 განკარგულება 01/31/2018 01/31/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 14 2019 წლის ტრენინგგეგმის დამტკიცების შესახებ განკარგულება N 46 14 2019 წლის ტრენინგგეგმის დამტკიცების შესახებ 46-14 განკარგულება 01/21/2019 01/21/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 15 აუდუტის დასკვნასთან დაკავშირებით 46-15 განკარგულება 02/26/2018 02/26/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 15 უსინათლოთა დახმარების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ განკარგულება N 46 15 უსინათლოთა დახმარების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 46-15 განკარგულება 01/15/2019 01/15/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 16 ფართის ქირავნობის შესახებ (ავტოსადგური) 46-16 განკარგულება 02/26/2018 02/26/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 16 შესყიდვების მეორე ცვლილების შესახებ განკარგულება N 46 16 შესყიდვების მეორე ცვლილების შესახებ 46-16 განკარგულება 01/30/2019 01/30/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 17 ფართის ქირავნობის შესახებ ( თენგიზი რობაქიძე) 46-17 განკარგულება 02/26/2018 02/26/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 17 მერისათის თანხმობის მიცემის შესახებ (აიპი ტურიზმი) განკარგულება N 46 17 მერისათის თანხმობის მიცემის შესახებ (აიპი ტურიზმი) 46-17 განკარგულება 01/30/2019 01/30/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 18 საპრივატიზებო ობიეტების ნუსხსის დამტკ იცების შ ესახებ 46-18 განკარგულება 10/05/2018 10/05/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 18 დიაბეტით დაავადებულთა სოციალური დახმარების პროგრამა განკარგულება N 46 18 დიაბეტით დაავადებულთა სოციალური დახმარების პროგრამა 46-18 განკარგულება 02/06/2019 02/06/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 19 ფართის ქირავნობის შესახებ ( გიორგი ბსახელაშვილი0 46-19 განკარგულება 02/26/2018 02/26/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 19 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ქირავნობა გორგოძე) განკარგულება N 46 19 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(ქირავნობა გორგოძე) 46-19 განკარგულება 06/02/2019 06/02/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 2 ცვლილება ჯანდაცვის კომისიის შემადგენლობაში განკარგულება N 46 2 ცვლილება ჯანდაცვის კომისიის შემადგენლობაში 46-2 განკარგულება 01/21/2019 01/21/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 20 ფართის ქირავნობის შესხებ ( თორნიკე ჭანტურიძე) 46-20 განკარგულება 02/26/2018 02/26/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 20 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (ქირავნობა სახელაშვილი) განკარგულება N 46 20 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (ქირავნობა სახელაშვილი) 46-20 განკარგულება 06/03/2019 06/03/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 21 ფართს ქირავნობის შესახებ ( ნათია კუპატაძე) 46-21 განკარგულება 02/26/2018 02/26/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 21 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (ქირავნობა ხუჯაძე) განკარგულება N 46 21 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (ქირავნობა ხუჯაძე) 46-21 განკარგულება 06/03/2019 06/03/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 22 ფართის ქირავნობის შესახებ ( ავთანდილ ხუჯაძე) 46-22 განკარგულება 02/26/2018 02/26/2018 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება N 46 22 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (რობაქიძე) განკარგულება N 46 22 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (რობაქიძე) 46-22 განკარგულება 06/03/2019 06/03/2019 თერჯოლის საკრებულო
განკარგულება განკარგულება # 46 23 ფართის ქირავნობის შესხებ ( დალი ჩხეიძე) 46-23 განკარგულება 02/26/2018 02/26/2018 თერჯოლის საკრებულო

Pages